Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som badar

10. Rent vatten

Tillgången till rent vatten är en av samhällets viktigaste överlevnadsfrågor. Våra dricksvattenresurser, grund- och ytvatten, utsätts för allt större föroreningsrisker. För att skydda dem måste FalunBorlänge hantera vattenfrågorna med stort ansvar. Kvaliteten och kvantiteten i FalunBorlänges vattenförekomster ska långsiktigt skyddas. I särskilt föroreningskänsliga områden är det viktigt att tänka restriktivt i alla beslut om markanvändning.

Se även kap3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning

Se även kap 7, Fritid

Se även kap 15, Natur-, kulturmiljö- och landskapsvärden

Planeringsinriktning och rekommendationer

 • Nuvarande och framtida grundvattenförekomsters skyddsbehov ska alltid beaktas vid fysisk planering och prövning av lov och tillstånd
 • Stor restriktivitet ska gälla vid större exploateringar och andra aktiviteter som kan riskera att förorena de områden som utpekas som klass 1 och 2 i länsstyrelsens vattenförsörjningsplan
 • Samråd ska ske med berörda kommuner när gemensamma dricksvattenförekomster kan påverkas negativt
 • Vattendirektivet ska uppfyllas vid all planläggning, tillståndsgivning och byggande
 • Planerade bebyggelseområden ska alltid anslutas till allmänt VA
 • Utanför verksamhetsområde för allmänt VA ska bygglov/förhandsbesked bedömas restriktivt om risk för hälsa, miljön eller olägenheter i den lokala boendemiljön finns eller kan uppstå som följd av byggnation
 • Vid nybyggnation eller när tre eller flera uttjänta avlopp behöver åtgärdas vid samma tillfälle bör gemensamhetsanläggning lyftas fram som en lösning
 • Dagvatten ska tas omhand och renas på ett hållbart sätt. Vid ny- och ombyggnad är det viktigt att avsätta ytor för dagvattenhantering

Hänvisningar

 • VA-plan, inklusive VA-strategi, för Falu kommun, 2014
 • VA2050 - mål för VA-verksamheten i Borlänge (inkl. bilaga VA-plan över planerad utbyggnadsordning), Borlänge Energi AB
 • Dagvattenstrategi, Falu kommun, 2008
 • Dagvattenstrategi, Borlänge kommun, 2005
 • Remissversion till Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län, länsstyrelsen 2012-01-23
 • VISS-databasen (Vatteninformationssystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se
Sidan uppdaterad 2021-08-09