Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man i hjälm står på en skylift vid en byggnadsställning

19. Nationella och regionala mål, planer och program

I översiktsplanen ska det enligt plan- och bygglagen framgå hur kommunerna i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella, och regionala mål, planer och program som är av betydelse för en hållbar utveckling.

Boverket har i en rapport (2011:17) sammanställt nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering. Sammanställningen är drygt 30 sidor och omfattar 21 olika politik- och/eller ämnesområden och ca 100 nationella mål, varav drygt 40 kan betecknas som övergripande mål. Därtill kommer nationella strategier, planer, program och mål, samt strategier och initiativ på EU- och internationell nivå. I december 2012 publicerade Boverket ”Vision för Sverige 2025”, som visar på den riktningsändring som krävs för att vi ska nå det hållbara samhälle år 2050 - det samhälle de nationella målen anger. Till detta kommer regionala mål, planer och program som beslutats av länsstyrelse, Region Dalarna och andra regionala aktörer.

Att ens översiktligt redogöra för hur kommunerna hanterar denna mängd av måldokument i översiktsplanen är inte rimligt. Det innebär dock inte att målen, planerna och programmen inte hanteras utan att det sker som en integrerad del av planprocessen. Många av målen har också brutits ner till lokala måldokument. I Översiktsplan FalunBorlänge redovisas relevanta kommunala måldokument antagna av fullmäktige samt relevanta regionala måldokument i slutet av varje kapitel och i bilaga 2 och 3. En del av de nationella målen behandlas också i kap 22, Konsekvenser.

Se bilaga 2 Strategiska styrdokument i kommunerna

Se bilaga 3 Regionala mål, planer och program

Sidan uppdaterad 2019-03-28