Fördjupad översiktsplan för Runn - SAMRÅDSVERSION

Den fördjupade översiktsplanen för Runn ska svara på hur serviceorterna, landsbygden runt Runn och friluftslivet ska utvecklas för att de ska fortsätta vara attraktiva att bo och verka i.

Det här planförslaget omfattar området i och runt Runns sjösystem

Det finns idag en gemensam översiktsplan för FalunBorlänge som täcker kommunernas hela yta, men för att ge en mer detaljerad vägledning kring bebyggelseutvecklingen och hur man ska använda mark och vatten tar vi fram en fördjupning av området runt Runn.

Det här vill vi:

  • Stärka natur- och kulturmiljövärden i och kring Runn och tillgängliggöra området för Falu- och Borlängebor samt turister.
  • Den regionala utvecklingen stärks när Falun och Borlänge planerar tillsammans för fler bostäder, ett varierat näringsliv och en aktiv fritid.
  • Områden som kan komma att påverkas negativt av klimatförändringar samt inriktningen på fördjupade undersökningar/åtgärder ska identifieras.
  • Processen att ta fram detaljplaner och ge bygglov går snabbt och effektivt och beslut om lov och anmälan blir mer förutsägbara.
  • FalunBorlängeborna känner sig delaktiga i utvecklingen av området runt Runn.

Så går samrådet till

Planförslaget är nu utsänt för samråd. Det är det första officiella skedet för en fördjupad översiktsplan.

Läs mer om hur samrådet går till

Tyck till om den fördjupade översiktsplanen

Rekommendationer för just din ort

Planförslaget innehåller områdesrekommendationer för tätorter med kommunal service och vissa andra områden.

Läs mer om områdesrekommendationerna