Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy över en dimbeklädd skog

16. Stora opåverkade områden

Landskap fria från större exploateringar som är relativt tysta är en motpol till de urbana miljöer där många människor bor och rör sig till vardags. Att behålla sådana stora opåverkade områden är viktigt för skogsnäringen, för Falu- och Borlängebornas möjligheter till rekreation och som en utvecklingspotential för besöksnäringen.

I en av miljöbalkens hushållningsbestämmelser står det ”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär”. Paragrafen syftar till att främja en planering där exploatering samlokaliseras, istället för att spridas i landskapet, för att skapa en handlingsfrihet inför framtida, idag okända behov.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning

 Planeringsinriktning och rekommendationer

  • Inom stora opåverkade områden ska större exploateringsföretag inte tillåtas
  • Vid beslut och planering om ändrad markanvändning inom FalunBorlänge ska hänsyn alltid tas till stora opåverkade områden/tysta områden i grannkommuner som kan komma att påverkas negativt av en förändring i FalunBorlänge

Hänvisningar

  • Planeringsunderlag för vindbruk Falu kommun, 2011
  • Utredning om stora opåverkade områden i Falun 2002 (kommunstyrelsen)
Sidan uppdaterad 2019-08-09