Översiktsplan för Falu kommun och Borlänge kommun

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Översiktsplanen utgår från att Falun och Borlänge tillsammans är en tvåkärnig stadsregion – FalunBorlänge – med en gemensam syn på strategiska frågor. Genom ett utvecklat samarbete pekar Översiktsplan FalunBorlänge ut riktningen för en långsiktigt positiv utveckling för hela länet.

Översiktsplanen gäller för båda kommunernas hela yta. Den tar upp de strategiska frågor som är viktiga för att FalunBorlänge ska bli en motor för länets utveckling, men innehåller också sådant som måste finnas i en översiktsplan för att den ska uppfylla plan- och bygglagens krav.

Den gemensamma översiktsplanen går inte på djupet i alla frågor. När det redan finns program och policydokument för vissa frågor som är antagna av kommunfullmäktige hänvisar Översiktsplan FalunBorlänge till dem. De översiktsplanefrågor som inte är gemensamma eller som kräver större detaljeringsgrad, exempelvis synen på markanvändning i mindre orter, ingår inte i den gemensamma översiktsplanen.