Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utställning nr 2 av Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden - FÖP Landsbygd

Utställning nr 2 för den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden är avslutad. Nu påbörjas genomgången av inkomna yttranden. Dessa ska sammanställas och besvaras i ett särskilt utlåtande. Under förutsättning att planförslaget inte ändras väsentligt efter utställning nr 2 är nästa steg att anta planen. Det är kommunfullmäktige som antar den fördjupade översiktsplanen.

Falu kommun växer, inte bara staden utan också landsbygden. De senaste åren har nästan alla delar av kommunen ökat sitt invånarantal. Med över en tredjedel av kommunens invånare boende på landsbygden är landsbygdens utveckling en viktig pusselbit när Falu kommun fortsätter växa.

Denna fördjupade översiktsplan, FÖP Landsbygd, omfattar stora delar av de mest tätbefolkade landsbygdsområdena. Eftersom olika delar av kommunen har olika förutsättningar redovisar vi vissa områden särskilt så att det är möjligt för många att läsa mer koncentrerat om just sin ort.

Samråd genomfördes under 2018 och utställning under höst/vinter 2021–2022.

Planförslaget är nu utsänt för en andra utställning, utställning nr 2, under perioden 25 november 2022 till 29 januari 2023. Även under denna utställning kan allmänheten och organisationer tycka till om planförslaget. En utställning är normalt det sista skedet innan den fördjupade översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

De största förändringarna sedan den förra utställningen har gjorts i Bjursås där fyra nya områden för bostäder har lagts till, men det har också gjorts vissa mindre förändringar i Grycksbo och Svärdsjö, samt andra mindre förändringar i textmaterialet.

Särskilt utlåtande 1

Synpunkterna som skickades in under den förra utställningen har sammanställts och besvarats i ett särskilt utlåtande, särskilt utlåtande nr 1.

Om du klickar här öppnas särskilt utlåtande nr 1 i wordformat. Word, 272.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Användningskartan visar planförslaget på karta.
  Du kan klicka på ytorna för att få fram mer information om flera av ytorna. Alla ytor inom planområdet har en angiven användning av marken som kan vara antingen befintlig eller en föreslagen förändring.
 • Under rubriken Områdesrekommendationer hittar du rekommendationer för specifika orter eller områden i kommunen. Områdesrekommendationerna omfattar tätorter med kommunal service och vissa andra områden.
 • Hjälpavsnittet heter Så här läser du planen. Där finns information om syftet med planförslagets olika textavsnitt och en instruktion om hur kartor och utskrifter fungerar.
 • Om du vill lämna ett yttrande kan du göra det via ett formulär om du följer länken för Lämna yttrande. Du kan lämna yttrande både för de mer generella avsnitten i planförslaget och för områdesrekommendationerna för en specifik plats eller ort. Det går även att lämna yttrande via vanligt brev eller e-post.

Planförslagets syfte och innehåll

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden ska redovisa hur de delar av landsbygden som ingår i planområdet ska utvecklas för att de ska fortsätta vara attraktiva att bo och verka i. Vi vill inte bara locka fler att bosätta sig på landsbygden, vi vill att du som redan bor på landsbygden ska kunna fortsätta att vara stolt över den plats där du lever.

Det finns idag en översiktsplan som är gemensam med Borlänge kommun och som täcker hela Falu kommuns yta. Därför omfattar den här fördjupade översiktsplanen bara delar av landsbygden; de delar där vi ser ett behov av att ge en mer detaljerad vägledning kring bebyggelseutvecklingen och hur man ska använda mark och vatten.

För de delar som inte ingår i den här fördjupade översiktsplanen finns det antingen tillräcklig vägledning i översiktsplan FalunBorlänge, i befintlig fördjupad översiktsplan för Sundborn eller så kommer områdena att omfattas av en kommande fördjupad översiktsplan för området runt Runn.

Det här vill vi:

 • Alla delar av Falu kommun ska växa
 • Falu kommuns landsbygd ska göra sina invånare stolta över sin livsmiljö och på ett positivt sätt bidra till bilden av Falun, Falu kommun och Dalarna
 • På landsbygden ska det finnas plats för både jordbruk, boende, rekreation och friluftsliv samt företag och verksamheter
 • Bebyggelseutvecklingen på landsbygden ska stärka befintlig service och infrastruktur
 • Att bo på landsbygden ska förknippas med närhet till naturen och en trygg uppväxtmiljö för barn och unga
Skiss som visar att det är lämpligt att bygga i skogskanten och i höglänt väldränerad terräng.
Sidan uppdaterad 2023-02-01