Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visselblåsare

Sedan den 17 december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag. Nu kan fler personer anmäla fler arbetsrelaterade missförhållanden på kommunen. Här kan du läsa om vad det betyder och hur du gör en visselblåsning till Falu kommun.

Falu kommun har haft en visselblåsarfunktion sedan 2013. Den nya lagen gör dock att fler personer kan anmäla fler arbetsrelaterade missförhållanden än tidigare. I den nya lagen förstärks rätten till sekretess för visselblåsare.

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i myndigheter, företag eller samhället i övrigt. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga.

Utöver anställda vid Falu Kommun omfattas flera andra också i skyddet i visselblåsarlagen. Det kan handla om arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra i ett med Falu Kommun arbetsrelaterat sammanhang.

Du kan visselblåsa om missförhållanden inom Falu Kommun och de kommunala bolagen, Falu Energi och Vatten, Kopparstaden och Lufab. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar.

Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant och vara arbetsrelaterat. Det får inte handla om din egen anställning.

Andra sätt att rapportera det som inte fungerar

Som anställd kan du alltid kontakta din chef eller dennes chef om det är något i verksamheten som inte fungerar. Du kan också kontakta ditt fackförbund.

Om du som medborgare eller brukare har synpunkter och/eller klagomål på kommunens verksamhet kan du lämna dem direkt till berörd verksamhet. Det är en del av kommunens lagstadgade kvalitetsarbete att ta hand om synpunkter och klagomål.

Du hittar mer information på kommunens sida för synpunkter klagomål och felanmälan.

Så gör du för att visselblåsa

Du kan göra en visselblåsaranmälan via telefon, post eller digitalt formulär. Är du anställd kan du använda befintligt formulär på Insidan.

Enligt Falu kommuns beslut har du rätt att vara anonym. Om du väljer att vara anonym kan det vara svårt för mottagaren att följa upp din anmälan med frågor.

I Falu kommun hanteras visselblåsarärenden av utsedda mottagare av visselblåsarärenden inom kommunrevisionen.

Via telefon

Ring telefon 023-830 00, be att få prata med handläggare som utreder visselblåsarärenden.

Via post

Personalkontoret, HR-center, Visselblåsarfunktionen
Falu Kommun
791 83 Falun

Via digitalt formulär

Du kommer till anmälningsformuläret via länken:
https://service2.falun.se/Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Återkoppling

Den som rapporterar in ett missförhållande ska få bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Återkoppling på åtgärder som vidtagits ska ske inom tre månader.

Du har andra skydd som alltid gäller

Utöver det skydd du har via visselblåsarlagen finns det flera andra skydd som alltid gäller helt oberoende av visselblåsarlagen.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet innebär att man utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att försöka efterforska källor.

Anskaffarfrihet

Den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Efterforskningsförbud

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Visselblåsning till extern myndighet

Om du inte vill göra din anmälan till kommunens mottagare har vissa myndigheter fått ansvar för att ta emot visselblåsaranmälningar inom deras områden. Exempel på myndigheter som kan ta emot anmälningar är Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Konkurrensverket, Länsstyrelserna och Skatteverket. En fullständig förteckning av berörda myndigheter finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Mer information om lagstiftningen

Läs frågor och svar om nya lagen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Lagen i sin helhet på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

(Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden)

Sidan uppdaterad 2023-06-30