Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Folk som badar vid en brygga och längre ut en segelbåt i vackert motljus

7.1 Runn – en strategisk tillgång

Sjön Runn ligger mellan Falun och Borlänge och är redan idag en värdefull tillgång för friluftsliv och rekreation, både för de ca 80 000 närboende och för nationella och internationella besökare. Det vackra sjölandskapet med sina många öar bjuder året runt på fina naturupplevelser. I Runnområdet ingår även Liljan, Ösjön och Vikasjön. Borlänge centrum förbinds med Runn via Dalälven, en sträcka som bör göras mer tillgänglig.

Att utveckla och marknadsföra friluftslivet på och kring Runn är centralt för FalunBorlänge - både för att få fler och bättre rekreationsmöjligheter för de som redan idag bor i FalunBorlänge, men också som en beståndsdel i den attraktiva boendemiljö som kan locka nya invånare till regionen. Genom att utveckla den besöksnäring som redan finns kopplad till Runn kan nya företag och arbetstillfällen skapas.

Se även kap 2, Strategier för hållbar samhällsplanering
Se även kap 6, Arbetsmarknad, handel och näringsliv
Se även kap 11, Strandskydd och LIS-områden
Se även kap 15, Natur-, kulturmiljö- och landskapsvärden

Bild 7.1 Karta över Runn inklusive Ösjön, Liljan, Vikasjön och del av Dalälven

Bild 7.1 Karta över Runn inklusive Ösjön, Liljan, Vikasjön och del av Dalälven

Läs mer nedan om
7.1.1 Utvecklingsplan och fördjupad översiktsplan för Runn
7.1.2 Tillgänglighet och service

7.1.1 Utvecklingsplan och fördjupad översiktsplan för Runn

Friluftsaktiviteter på och intill Runn drivs idag både av företag och av en stor mängd ideella föreningar och entusiaster. För att en utveckling ska kunna ske behövs samordnade insatser, en tydlig organisation och en långsiktig finansieringsplan. Falu och Borlänge kommuner behöver tillsammans med Visit Södra Dalarna, företag och föreningar ta fram en långsiktig utvecklingsplan parallellt med att mark- och vattenanvändningen klarläggs. Även de företag som på olika sätt satsar på friluftslivet kring Runn får större möjligheter att utvecklas med en långsiktig strategi. För att nå ut till allmänheten om det utbud av rekreationsmöjligheter som finns redan idag på och i anslutning till Runn behövs också en samlad informations- och marknadsföringsstrategi.

En utvecklingsplan för Runn kan få ytterligare kraft genom att även inkludera de intressanta besöksmål som ligger i anslutning till Runn och som är en del av bergsmanslandskapet i världsarvet Falun, t ex Falu gruva, Staberg och Ornäsloftet.

Ett antal LIS-områden föreslås kring Runn för att ge möjligheter till utveckling av friluftslivet med bryggor, båthamnar, turismboende med mera, se kap 11, Strandskydd och LIS-områden.

För att hantera möjligheter och konflikter mellan friluftslivets utveckling, bebyggelseutveckling samt behovet av skydd för natur- och kulturvärden ska en fördjupad översiktsplan för Runn tas fram.

7.1.2 Tillgänglighet och service

Friluftslivet kring och på Runn ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt vilket bland annat innebär att cykelväg Runn runt, anslutande cykelvägar och kollektivtrafik till utvalda målpunkter samt parkeringsmöjligheter för buss och bil behöver ordnas. De platser och orter som fungerar eller kan bli entréer till Runn behöver utvecklas – till exempel Slussen, Främby udde, Roxnäs udde, Staberg, Vika, Ornäsloftet, Torsång och Storsund. Boende av olika typer (camping, stugor, vandrarhem, hotell) och service, till exempel matservering, toaletter, sophantering, omklädningsmöjligheter, båthamnar med mera kan lokaliseras till dessa områden.

En samordnad skötsel av de kommunägda naturreservaten och annan kommunägd mark på öarna i Runn ska ge förutsättningar för bättre service till allmänheten.

Sidan uppdaterad 2019-03-28