Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

7.3 Grönområden, parker och stråk

Grönområden och parker är viktiga mötesplatser och har stor betydelse för hälsa, integration och social gemenskap. Gröna stråk ska förbinda grönområden, stadsdelar och målpunkter. I stråken kan man röra sig enkelt och säkert till fots och på cykel. Det ska finnas möjlighet att odla i koloniområden, på odlingslotter och i bostadsområden och skolor. För att nå målen om folkhälsa och ett aktivt liv ska det finnas ett kvalitetstänkande som genomsyrar planering och underhåll av grönområden och parker.

En aktiv grönstrukturplanering i städerna behövs för att visa vilka grön- och vattenområden som ska bevaras och utvecklas, utifrån sina rekreationsvärden och människors behov. I Falun finns Grönstrukturplan för Falu tätort, 2006, och i Borlänge finns Grönplan 2002 – grönstruktur i Borlänge tätort (inte antagen av fullmäktige). Kommunerna bör genomföra en gemensam översyn av städernas grönstrukturplaner. Aktuella grönstrukturplaner är viktiga underlag för den fördjupade översiktsplaneringen i städerna.

Gröna områden behövs också för att mildra negativa effekter av ett ändrat klimat och olika typer av miljöstörningar. Parker och grönområden bidrar till att jämnar ut höga temperaturer sommartid och kan användas för att ta hand om och rena dagvatten vid höga flöden. Växtlighet renar luft och hjälper till att dämpa buller. Mångfunktionella ytor är ett begrepp som används för att beskriva detta.

Sidan uppdaterad 2019-03-28