Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Om översiktsplanering

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta. Översiktsplanen anger hur kommunen på lång sikt ser på användningen av olika mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Utöver den kommuntäckande översiktsplanen kan man göra fördjupningar för områden som behöver studeras mer detaljerat. I Falu kommun finns flera fördjupade översiktsplaner (FÖP).

Aktualitet

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver arbetas om eller fördjupas i något avseende.

Om det behövs ger kommunstyrelsen i uppdrag till miljö- och samhällsbyggnads­förvaltningen att arbeta fram en ny översiktsplan, en fördjupning, eller ett tillägg till den för ett visst område.

Program

Ibland påbörjas planprocessen med  ett program, som ringar in vilket geografiskt område och vilka frågor som planen ska behandla.

Om programmet innehåller viktiga principfrågor, kan det skickas ut för samråd. Programmet godkänns av kommunstyrelsen. En del program förs upp i kommun­fullmäktige för beslut.

Samråd

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på planförslaget.

Översiktsplanen tas fram i dialog med länsstyrelsen och andra myndigheter och organisationer som har intressen i området, i ett så kallat samråd. Under samrådet läggs ärendet ut på kommunens hemsida, annonseras i lokaltidningarna och skickas till kommunens nämnder och styrelser, till länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, regionala organ och intresseorganisationer. Oftast hålls också ett eller flera offentligt samrådsmöten.

När samrådstiden gått ut, sammanfattar miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Kommunstyrelsen tar ställning till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Utställning

Syftet med utställningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

När det finns ett förslag till översiktsplan ställs det ut. Utställningen pågår under minst två månader på kommunens hemsida, kommunens reception och stads­biblioteket. Om planen särskilt berör en viss del av kommunen, försöker vi även hitta någon utställningslokal i denna kommundel.

Alla har möjlighet att tycka till om översiktsplanen under utställningen. Det görs skriftligt till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

När utställningstiden gått ut, sammanfattar miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen alla inkomna synpunkter i ett utlåtande och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Kommunstyrelsen tar ställning till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Om planförslaget ändras efter utställningen, måste det ställas ut igen. Annars är det färdigt för antagande.

Antagande

En översiktsplan antas alltid av kommunfullmäktige.

Överklagande

Eftersom en översiktsplan inte är juridiskt bindande, utan mer en politisk viljeinriktning, kan innehållet inte överklagas.

För den som vill påverka planens innehåll, gäller det därför att övertyga kommunens politiker under planprocessens gång.

Sidan uppdaterad 2023-09-21