Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy över hustaken från Falu centrum bort mot hoppbackarna

Om detaljplanering

Detaljplanering är ett planeringsverktyg som används för att reglera den fysiska miljön i en kommun. Med en detaljplan kan planbestämmelser visa hur, vad och var det är tillåtet att bygga och använda marken till inom ett avgränsat område.


Detaljplaner är juridiskt bindande och kan användas för att bevara och utveckla stad och landsbygd med hänsyn till omgivningen, lokala förutsättningar och framtidens behov.

Som exempel kan en detaljplan reglera

  • bevarande av byggnader och stadsrum
  • placering och utformning av nya byggnader, gator och parker
  • användning av byggnader för exempelvis skola, bostäder eller kontor

Kommunen ansvarar för att ta fram detaljplanerna tillsammans med markägare och andra berörda. Detaljplanerna ligger sedan till grund för kommande bygglovsprövningar.

Detaljplanens delar

Detaljplaner består av en plankarta med tillhörande planbeskrivning.
I planbeskrivningen förklaras bestämmelserna i plankartan tillsammans med avvägningar och konsekvenser.

Om du vill veta hur du kan läsa och förstå en detaljplan kan du använda dig av guiden Så läser du en detaljplan.

Så läser du en detaljplan.

När en detaljplan tas fram följer kommunen en lagstadgad detaljplaneprocess. Den finns till för att säkerställa beslutsunderlagets kvalité och att berörda aktörer får insyn i arbetet.

Beskrivning av detaljplaneprocessen.

Sidan uppdaterad 2024-05-30